ท่านคิดอย่างไรกับเว็บไซต์นี้
  • ตัวเว็บไซต์สวยดี เนื้อหาอ่านง่าย
  • ข้อมูลหาง่าย
  • มีการอัพเดทอยู่เสมอ
  • พอใช้ได้
  • ยังต้องปรับปรุงอีก


พฤศจิกายน  2557
อา พฤ
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
           


บทบาทของนักพัฒนาสังคมกับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

พม. ร่วมสร้าง พลังรักประเทศไทย              

การมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง 

     กกกกกกกกกกกกกกกกกกก                    

           การมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี มีผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ จำนวน 26 ราย มอบโดย     ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ในวันที่ 15 กันยายน  2557

 

 

          พิธีมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง อำเภอศรีมหาโพธิ์ ประกอบด้วย ตำบลศรีมหาโพธิ ตำบลดงกระทงยาม ตำบลหาดยาง ตำบลบ้านทวน ตำบลตรอกสมบูรณ์ ตำบลหว้า และตำบลหนองโพรง มีผู้เข้ารับเงินสงเคราะห์ จำนวน 66 ราย มอบโดยนายนิรุธ  ศรีสวัสดิ์   นายอำเภอศรีมหาโพธิ์  จังหวัดปราจีนบุรี และนางมณีรัตน์ สุวันทารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2     

 

 

           พิธีมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยนายคมทัตต์  ตันติยมาศ  นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี   ซึ่งมีผู้เข้ารับมอบ จำนวน119รายจากตำบลรอบเมือง ตำบลดงขี้เหล็ก ตำบลเนินหอม ตำบลบางเดชะ ตำบลหน้าเมือง ตำบลวัดโบสถ์ ตำบลบางบริบูรณ์ และตำบลโคกไม้ลาย ในวันที่ 15 กันยายน 2557      

 

 

       

          การมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง มีผู้ได้รับเงินสงเคราะห์จากตำบลกบินทร์บุรี ตำบลนาแขม ตำบลวังตาล ตำบลนนทรี ตำบลหนองกี่่ ตำบลราดเคียน ตำบลบ่อทอง และตำบลเข้าไม้แก้ว จำนวน 119 ราย มอบโดยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 รองนายกเทศมนตรีกบินทร์บุรี และนายฉลองรัฐ  ทองโบราณ ประธานเครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อำเภอกบินทร์บุรี ในวันที่ 15 กันยายน 2557

 

     

         พิธีมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งพื้นที่อำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมีนายพูนศักดิ์  วาณิชวิเศษกุล นายอำเภองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก มีผู้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 81 ราย จากตำบลองค์รักษ์ ตำบลบึงศาล ตำบลพระอาจาย์ ตำบลศรีษะกระบือ ตำบลบางลูกเสือ ตำบลบางสมบูรณ์ ตำบลโพธิแทน ตำบลชุมพล ตำบลคลองใหญ่ ในวันที่ 16 กันยายน 2557

 

   

            พิธีมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยนายรณรงค์  นครจินดา นายอำเถอเมืองนครนายก จำนวน 123 ราย จากตบลศรีนาวา ตำบลท่าช้าง ตำบลดอนยอ ตำบลศรีจุฬา ตำบลหินตั้ง ตำบลสาริกา ตำบลท่าทราย ตำบลดงระคร และตำบลพรหมมณี อำเภอเมืองนครนายก  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557

 

 

         พิธีมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ประกอบด้วยผู้รับการสงเคราะห์ ตำบลหนองแสง ตำบลเกาะหวาย ตำบลท่าเรือ และตำบลหินลาด จำนวน 27 คน มอบโดย นายธีรภัทร อดิเทพสถิตย์ นายอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ในวันที่ 16 กันยายน 2557

 

 

       พิธีมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ณ วัดบ้านพร้าว ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านนา ตำบลทองหลาง ตำบลบางอ้อ ตำบลบ้านพริก ตำบลบ้านพร้าว และตำบลเขาเพิ่ม มีผู้รับเงินสงเคราะห์จำนวน 71 ราย มอบโดย นางมณีรัตน์  สุวันทารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 และนายรัชต์ภาส ภิญโญนิธิ ปลัดอำเภอบ้านนา และนายเสกสรร สมตัว นายกองค์การบริหารส่วนตำนบลบ้านนา จังหวัดนครนายก

:)

          เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ได้ดำเนินการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการเครือข่ายร่วมสร้าง พลังรักประเทศไทยภายใต้ มหกรรม พม.    ร่วมสร้าง พลังรัก ประเทศไทยในการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ภายใต้สโลแกนและโลโก้ “พม.ร่วมสร้าง พลังรักประเทศไทย” โดยมีรูปแบบการจัดเวทีเสวนาเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคม ในหัวข้อ “ประชาชนคนไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา จะมีส่วนร่วมสร้างความสุขในสังคมได้อย่างไร”และการจัดกิจกรรมบำบัดสร้างสุข       การให้ความรู้ สิทธิ และการขอรับบริการสวัสดิการสังคม รวมทั้งกิจกรรมสร้างสุขรักษาสุขภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

            

             นายเดชา ใจยะ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับเกียรเป็นประธานเปิดงานปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนางมณีรัตน์  สุวันทารัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2  และมีผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่  7 จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมต้อนรับอย่างเป็นเกียรติ ในงานได้มีการจัดการแสดงต่างๆ อาทิเช่น การแสดงเต้นบนเวที  การประกวดดนตรีไทย การฝึกอาชีพการทำขนมไทย การแข่งขัน hulahoup รวมถึงการจัดแสดงสินค้าต่างๆ การตรวจรักษาสุขภาพให้กับประชาชน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีนสร้างปาฎิหาริย์แห่งชีวิต สู่การให้เพื่อสังคมภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต  (Miracla of life)  ประจำปี 2557                                                                                                                                                                                                             นางมณีรัตน์  สุวันทารัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 ได้รับมอบจากท่านอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด และมอบวุฒิบัตร ให้กับเด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีนสร้างปาฎิหาริย์แห่งชีวิต สู่การให้เพื่อสังคมภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracla of life)  ประจำปี 2557 มีเด็กและ เยาวชนเข้าร่วม 300 คน

   

        การอบรบเด็กและเยาวชนฯ ตามโครงการปาฎิหาริย์แห่งชีวิต ประจำปี 2557 "shift & share" กรุงเทพมหานคร  มีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม อาทิเช่น โรงเรียนที่เข้ร่วมชิโนรส โรงเรียนพุทธบูชา โรงเรียนปทุมคงคา โรงเรียนบ้านมหาเมฆ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ และเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกของคนวัยทีน โครงการนี้สามารถพัฒนาให้เยาวชนสามารถเขียนโครงการฯ เพื่อขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในงานได้มีการจัดประกวดการเขียนโครงการ เพื่อชิงรางวัล .ซึ่งการเขียนโครงการที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัล คือ โครงการดนตรีสร้าง จากโรงเรียนศึกษานารีวิทยา และโครงการรณรงค์คนติดเกมส์ จากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ ซึ่งเด็กๆ จะได้ทำโครงการในพื้นที่ช่วง One day sharing ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2557 นี้